line decor
line decor
 


 

 

 
 
Statut

Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez   pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 18. promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych

Pełen statut dostępny tu

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright by KSS