line decor
line decor
 
 


 

Władze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

  • Rada Krajowa
  • Zarząd Główny
  • Komisja Rewizyjna

Rada Krajowa
Rada Krajowa jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Członkami Rady Krajowej są przewodniczący sfederowanych Stowarzyszeń, z tym że Stowarzyszenia liczące ponad 150 członków może wprowadzić do Rady Krajowej dodatkowo jednego członka na każde następne rozpoczęte 150 swoich członków. Prezesów sfederowanych stowarzyszeń mogą zastąpić upoważnieni przez Prezesów inni członkowie poszczególnych stowarzyszeń.Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:
Zarząd Główny Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą:

Prezes – Ireneusz Niewiarowski www.niewiarowski.pl, facebook
Z-ca Prezesa – Barbara Czachura, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Z-ca Prezesa – Stanisław Lawera, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego
Z-ca Prezesa – Feliks Januchta , Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej
Sekretarz – Paweł Odrobina, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Małopolskiego
Skarbnik – Sławomir Królak, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Członek – Stanisław Małachwiej, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący –  Waldemar Małaczyński, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Z-ca Przewodniczącego – Zbigniew Orzechowski, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Sekretarz – Wincenty Pawelczyk, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Członek – Adam Radłowski, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego
Członek – Eugeniusz Urbaniak, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego

Biuro Zarządu Głównego zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i techniczną Radzie Krajowej i Zarządowi Głównemu. Biurem kieruje Dyrektor Generalny, powołany przez Prezesa Stowarzyszenia.

Dyrektor Generalny KSS – Grzegorz Siwiński


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright by KSS