Rozwój obszarów wiejskich


Ponad 600 osób wzięło udział w konferencji Wiejska Polska zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Po raz pierwszy debatowano w dwóch miejscach w auli PWSZ w Koninie oraz w Licheniu. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji dotyczącej przyszłości polskiej wsi. W auli PWSZ gości przywitał senator Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS. Senator poinformował, że pierwszy raz konferencja odbyła się dwa lata temu.

- Stawiamy sobie ambitne cele, chcemy rozmawiać, zadawać pytania, słuchać środowiska sołtysów i mieszkańców wsi. Zależy nam na promocji liderów, chcemy, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami swoich małych ojczyzn – powiedział I. Niewiarowski.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020 omówiona przez Zofię Szalczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Do 2015 roku na wieś trafi prawie 40 mld euro. 70 procent tych pieniędzy jest już w rękach beneficjentów. Między innymi dzięki temu obserwujemy wielki zmiany na wsi. Do tego mamy dynamiczny eksport artykułów rolno-spożywczych. W nowym rozdaniu stoi przed nami wyzwanie dotyczące jak najlepszego rozdysponowania środków. Trzeba posłuchać różnych środowisk, opinii, grup, aby pieniądze z Unii jak najlepiej służyły rozwojowi Polski. Środki te pójdą przede wszystkim na : wzrost innowacyjności w gospodarstwach rolnych, przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Głównym celem jest jednak poprawa konkurencyjności sektora rolnego. Czekamy na ustalenia unijne – powiedziała Z. Szalczyk.

Dyskutowano również nad podejściem Leadera w okresie 2014-2020, rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność w różnych funduszach UE. Tu dyskusję zaczął Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii Prezydenta RP.

- Wiążemy duże nadzieje z rozwojem lokalnym. Rozmawialiśmy o tym już w ubiegłym roku w Licheniu . Jesteśmy na tak, ale trzeba uniknąć wszelkich barier rozwojowych – stwierdził Hałasiewicz.

Zdaniem Urszuli Budzich-Szukała z FARNET podejście Leader uważane jest za bardzo skuteczne w rozwoju obszarów wiejskich – bardziej niż typowe działania zarządzane centralnie lub regionalniev

- Podejście to jest obowiązkowe w Europejskim Funduszu Rolnym Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostało też skutecznie przeniesione do innego typu obszarów – rybackich – w ramach tzw. „Osi 4” Europejskiego Funduszu Rybackiego. Dlatego w okresie 2014-2020 stworzono możliwość jego szerszej aplikacji we wszystkich funduszach objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi .Na poziomie lokalnym istnieją duże oczekiwania względem nowego okresu, społeczności lokalne liczą ,że podejście to obejmie inne fundusze niż EFRROW i EFMR – powiedziała U. Budzich-Szukała.

O przebiegu prac nad RKLS w województwie kujawsko-pomorskim opowiedziała Małgorzata Wiśniewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Od stycznia 2013 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem wdrożenia instrumentu w województwie, w które zaangażowani są przedstawiciele środowisk lokalnych ze Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak”, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Celem prac przedmiotowego zespołu było określenie instrumentów wsparcia na podstawie wypracowanych przez środowiska lokalne pilotażowych lokalnych strategii rozwoju.

- Samorząd zdecydował się ujęcie RKLS w Regionalnym Programie Operacyjnym. Jesteśmy jednym z nielicznych województw w kraju, które idą w tym kierunku – powiedziała M. Wiśniewska.

Natomiast Janusz Bartczak, prezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania omawiając Leadera w latach 2014-2020 wymienił główne zmiany.

- Będzie to możliwość realizacji wielofunduszowej LSR - „bardziej” zintegrowanej; wybór LGD „ponad programami” - komitet wybierający, możliwość połączenia się LGD i LGR; szersze kompetencje dla LGD - ustalanie kwoty wsparcia oraz projekty parasolowe i projekty własne LGD – wymienił J. Bartczak. Na koniec uczestnicy konferencji przyjęli deklarację. Całość w załączeniu.

Wiejska Polska - VIDEO
Wiejska Polska - VIDEO 2
Wsparcie dla wiejskich inicjatyw - VIDEO
Lokalne Grupy Działania - VIDEO
Co z pieniędzmi dla rolnictwa? - VIDEO

POBIERZ PLIK : DEKLARACJI (.pdf) Janusz Bartczak - Polska Sieć LGD
U. Budzich-Szukała - System realizacji polityki terytorialnej
K. Gurbiel - Obszary wiejskie w polityce spójności
Dr Andrzej Hałasiewicz Rzeczpospolita wiejska 2013
Z. Szalczyk - Podejście Leader 2014-2020
Z. Szalczyk - Zarys PROW na lata 2014-2020
M. Wiśniewska - Obszary wiejskie w polityce spójności